Vyberte stranu

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno Miriam Hostinská so sídlom 92601 Sereď, Pažitná 1027/8

IČO: 53460936, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresný úrad Galanta
Číslo živnostenského registra: 220-35657

Článok I.Úvodné ustanovenia
Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len ako „VOP“ sú zmluvnými podmienkami v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a tvoria nedeliteľnú súčasť všetkých Zmlúv uzatvorených medzi Obchodné meno Miriam Hostinská so sídlom Sereď 92601, Pažitná 1027/8 IČO: 53460936 ako prevádzkovateľom (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) a akoukoľvek fyzickou osobou (ďalej len ako „Užívateľ“).

Prevádzkovateľ prevádzkuje internetovú stránky https://schudninavzdy.eu na ktorej poskytuje nasledovné služby:

 1. Individuálne jedálničky na mieru,
 2. Tréningový plány
  (ďalej len ako „Služby“)

Článok II.
Prihlásenie a registrácia Užívateľa

 1. Užívateľ- možno rozumieť subjekt v zmysle článku II. ods. 2 a nasl. týchto VOP využívajúci Služby uvedené v článku I. ods. 2, písm. a) až c) týchto VOP.
 2. Predpoklady úspešnej registrácie Záujemcu o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom (t.j. potenciálneho Užívateľa):
 3. Záujemca o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom je povinný uviesť svoje kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a emailový kontakt a ďalšie podľa objednávkového formuláru,
 4. úspešnou registráciou Záujemca zároveň vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, týkajúce sa jeho zdravotného stavu, ktoré by mu bránili využívať Služby poskytované na stránke https://schudninavzdy.eu , pričom v opačnom prípade sa Záujemca o registráciu zaväzuje konzultovať svoj zdravotný stav a využívanie Služieb so svojim ošetrujúcim lekárom,
 5. Intenzitu cvičenia, teda služieb poskytovaných Prevádzkovateľom si každý Užívateľ prispôsobí svojim schopnostiam a možnostiam,
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy alebo úrazy vzniknuté počas cvičenia prípadne po cvičení. Zároveň prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy spôsobené dodržiavaním Individuálneho jedálničku  na mieru,
 7. Záujemca o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom zároveň samotnou registráciou vyhlasuje, že súhlasí s týmito VOP,
  1. Ak je Záujemcom o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom osoba mladšia ako 18 rokov, k žiadosti o registráciu je potrebné pripojiť písomný súhlas jej zákonného zástupcu.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených na adrese https://schudninavzdy.eu zadaných Užívateľom.

Článok III.
Služby

 1. Služby Individuálne jedálničky na mieru sú na stránke https://schudninavzdy.eu poskytované Prevádzkovateľom v niekoľkých variantoch za rôznu cenu:

Program BEZ STAROSTI
Pre získanie tohto produktu je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 19,99,-€. Po uhradení bude zaslaný Užívateľovi e-mail s postupom, na vypracovanie jedálničku.

Program ŠTÍHLA DO PLAVIEK
Pre získanie tohto produktu je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 39,99,-€. Po uhradení bude zaslaný Užívateľovi e-mail s postupom, na vypracovanie jedálničku.

        Program ŠTÍHLA , ZDRAVÁ, SPOKOJNÁ

Pre získanie tohto produktu je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi sumu vo výške 79,99,-€. Po uhradení bude zaslaný Užívateľovi e-mail s postupom, na vypracovanie jedálničku.

 1. Trvanie jednotlivých služieb je časovo obmedzené podľa ich časového rozsahu uvedeného v bodoch 1 až 11 článku III., pričom táto doba začína plynúť odo dňa, kedy došlo k pripísaniu platby za Služby v prospech účtu Prevádzkovateľa a končí sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k ukončeniu jej plynutia.
 2. Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o obdržaní platby a aktivácii Služieb prostredníctvom e-mailu, ktorý Užívateľ uviedol pri registrácii v zmysle článku II. týchto VOP.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že Služba vždy trvá počas obdobia zaplateného programu. V prípade, že Užívateľ bude mať záujem predĺžiť používanú službu na  https://schudninavzdy.eu je povinný uhradiť príslušnú sumu (v závislosti od poskytovanej služby) v lehote 7 kalendárnych dní pred uplynutím doby trvania poskytovanej služby.

Článok IV.
Postup pri objednávaní

 1. Užívateľ si môže na stránke  https://schudninavzdy.eu/objednať akúkoľvek službu, pri ktorej je umiestnené tlačidlo “OBJEDNAŤ”.
 2. Uživateľa presmeruje na stránku https://schudninavzdy.eu/schudni-navzdy-objednavka/  kde užívateľ vyplní požadované údaje v objednávkovom formulári.
 3. Užívateľ môže využiť viacero možností úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady je využitie Platby kartou. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na účet spoločnosti.
 4. Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH, nie je platcom DPH.
 5. Zákazník kliknutím na tlačítko “KUPIŤ” potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke domény https://schudninavzdy.eu.

Článok V.
Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesmie obmedziť autorské a vlastnícke práva Prevádzkovateľa ako autora a vlastníka domény https://schudninavzdy.eu,teda najmä, že nesmie kopírovať, či zdieľať s tretími osobami bez súhlasu autora a vlastníka obsah domény https://schudninavzdy.eu a pod.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že jeho účasť, resp. akákoľvek aktivita realizovaná Užívateľom na základe textov, rád, odporúčaní, receptov a videí zaslaných na email užívateľa či zverejnených na https://schudninavzdy.eu je dobrovoľným prevzatím všetkého rizika, za ktoré nebude zodpovedná žiadna iná osoba ako Užívateľ.
 3. Užívateľ prehlasuje, že berie na vedomie, že nie je oprávnený využívať informácie, dáta a pod., ku ktorým získal prístup užívaním Služieb a tieto ďalej akýmkoľvek spôsobom rozširovať bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 4. Užívateľ sa zaväzuje prispôsobiť využívanie Služieb poskytované prostredníctvom https://schudninavzdy.eu svojim telesným a zdravotným dispozíciám, svojej aktuálnej fyzickej kondícii a podmienkam pre cvičenie (ako sú napr. teplota v cvičebnej miestnosti a pod.).
 5. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať odporúčania a pokyny uvedené na https://schudninavzdy.eu pre využívanie poskytovaných Služieb, najmä však sa pre každým cvičením a po ňom dôkladne rozcvičiť a pretiahnuť svalstvo.
 6. Návody a odporúčania uvedené https://schudninavzdy.eu sú určené výhradne zdravým osobám. Osoby so zdravotnými komplikáciami nesmú Služby užívať.

Článok VI.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravidelne aktualizovať obsah domény https://schudninavzdy.eu.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať s náležitou starostlivosťou a tak zabezpečiť maximálnu možnú funkčnosť poskytovaných Služieb, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou, príp. poškodením uložených informácií, či útokom na internetový server a  skutočností spôsobených v dôsledku vis maior.
 3. V prípade, že zo strany Užívateľa dôjde k podstatnému porušeniu týchto VOP, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb a ukončiť s okamžitou platnosťou a účinnosťou poskytovanie Služieb Užívateľovi, o čom informuje Užívateľa zaslaním emailu na jeho emailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii v zmysle článku II. týchto VOP, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.
 4. Za podstatné porušenie týchto VOP v zmysle článku V. ods. 3 sa považuje najmä, ak:

 • Užívateľ užíva Služby v rozpore s týmito VOP,
 • Užívateľ užíva Služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť Prevádzkovateľa,
 • Užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení niektorú z funkcií Služieb poskytovaných na https://schudninavzdy.eu,
 • Užívateľ sa čo i len pokúsi narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom na https://schudninavzdy.eu,
 • Užívateľ upravuje, kopíruje, predáva, zobrazuje, reprodukuje, publikuje, prevádza alebo predáva informácie, produkty alebo Služby, získané na základe zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ webstránky https://schudninavzdy.eu/neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od Užívateľa získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalšie v objednávkovom formulári podľa typu objednanej služby.
 4. Osobné údaje poskytnuté Užívateľom sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 6. Ak užívateľ súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto Prevádzkovateľ okamžite blokuje alebo likviduje. A z jeho strany Užívateľom poskytnuté osobné údaje už nebude používať na marketingové účely.

Článok VIII.
Postup v prípade reklamácie

Pri objednaní produktu alebo služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne  14 dní). Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu navzdyschudni@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priloženou kópiou faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu alebo služby. Čiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu navzdyschudni@gmail.com. Pre podanie reklamácie či námietky nie je uvedený žiadny konkrétny formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácia či námietka a aký spôsob vyrovnania požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP ako aj zmluvný vzťah medzi v Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia zákonníkom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platiacich na území Slovenskej Republiky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, s čím Užívateľ vyslovuje súhlas.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že zmenené VOP sa stávajú záväznými pre Užívateľa ihneď po ich zmene, resp. po tom, ako ich zmena bola zverejnená na navzdyschudni@gmail.com.
 4. Vykonaním registrácie Užívateľ automaticky vyslovuje súhlas týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 21.01.2021.